Opvoedingsproject

De hele schoolorganisatie is erop gericht om het opvoedingsproject optimaal uit te werken. Daarom willen we de drie pijlers van ons opvoedingsproject kort bespreken vooraleer we een concrete leefregel geven.

Onze school is een lerende gemeenschap

De basisdoelstelling van de school is de leerlingen inwijden in de verschillende componenten van onze cultuur: de literaire en taalkundige, de religieuze, de wiskundige en wetenschappelijke, de economische, de artistieke en de technologische component. Alle vakken benaderen de werkelijkheid vanuit een eigen invalshoek. Daarom hebben alle vakken een eigen, vormende waarde.

De leerkrachten staan in voor onderwijs van hoge kwaliteit en een veelzijdige vorming. Hun einddoel is de vorming van mensen die op een bekwame en kritische wijze hun plaats kunnen innemen in het maatschappelijke leven. Les volgen in de humaniora is dus altijd meer dan het verwerven van vakkennis. Het heeft te maken met een groei als verantwoordelijke, sociale en weerbare mensen.

Het onderwijs gebeurt gewoonlijk in klasverband. Niettemin kan je steeds een beroep doen op studiebegeleiding die per graad wordt georganiseerd onder leiding van de graadcoördinatoren en studiebegeleiders. Het verwerken van de leerstof is geen eenvoudige opdracht. Vandaar dat werk wordt gemaakt van leren studeren, want een goede studiehouding werpt zijn vruchten af op alle studieniveaus. Voor studieadvies kan je steeds terecht bij je leerkrachten en bij de CLB-begeleider (CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding).

Onze school is een oefenplaats voor vaardigheden en attitudes

Opgroeien in een samenleving houdt in dat je heel wat kennis moet opdoen. Toch wordt een mens maar een evenwichtige volwassene als hij een aantal vaardigheden en attitudes verwerft en beheerst. Hier noemen we enkele vaardigheden en attitudes die we bijzonder belangrijk vinden.

– weerbaarheid: de innerlijke kracht om in concrete situaties het juiste ‘ja’ en ‘neen’ te zeggen en ernaar te handelen. In een samenleving die ons voortdurend uitnodigt om zoveel mogelijk te hebben ‘nu en meteen’, blijft het waardevol om te kunnen wachten en verlangen. Dit veronderstelt dus durf om tegen het groepsdenken in te gaan, bijvoorbeeld en in het bijzonder omtrent ongezonde en verslavende (genot)middelen zoals tabak, alcohol en alle drugs.

– innerlijkheid: het besef niet alleen van brood te leven en de kunst geestelijke honger te koesteren en te stillen in momenten van gemeenschappelijke bezinning.

– moraliteit en eerlijkheid: het kunnen onderscheiden van goed en kwaad, en de zin om te kiezen voor wat goed is.

– creativiteit: de zin om zelf nieuwe dingen tot stand te brengen en anderen daartoe te stimuleren..

– respect en bescheidenheid: het tactvol omgaan met zichzelf en met anderen, met het werk en de goederen van anderen en van de school, met situaties (zoals een les, een maaltijd, een feest, een uitstap), met de natuur. In een wereld met steeds meer interculturele contacten is verdraagzaamheid en respect voor andere culturen een blijk van sterkte.

– relatiebekwaamheid: de kunst om een gelukkigmakend relatieleven uit te bouwen. Wij denken hier in het bijzonder aan attitudes als verdraagzaamheid en geduld, bewust omgaan met gevoelens, zich duidelijk maar beleefd kunnen uitspreken, kunnen discussiëren en luisteren, constructief omgaan met conflicten.

– verantwoordelijkheid: de zin om metterdaad antwoord te geven op allerlei situaties die om engagement vragen. Daarom stimuleren wij solidariteit en burgerzin.

Onze school leeft en werkt vanuit een christelijke inspiratie

In het Sint-Lievenscollege willen wij het christelijke geloof ter sprake brengen en beleven. Wij geloven immers dat de christelijke boodschap voor mensen van vandaag een grote zin heeft.

Uit de christelijke godsdienstigheid vloeit namelijk voort dat men een bron van vreugde en hoop voor anderen wordt. Gods wil laten geschieden, zijn Naam in ere houden, voor zijn Rijk openstaan houdt in dat men tracht goed te doen voor elkander die op de eigen levensweg verschijnt, onbaatzuchtig en van ganser harte. De christelijke levensstijl vraagt dan ook meer te doen dan het gewone, een grote dienstbaarheid na te streven, en daartoe allerlei kleinmenselijke berekeningen aan de kant te zetten. De evangelische radicaliteit stimuleert ons zo om kritisch en constructief in de maatschappij te staan, vanuit de Droom van Gods Rijk van Gerechtigheid en Liefde.

In de Bergrede vinden we enkele attitudes die ook vandaag erg belangrijk zijn.

– nederigheid: de erkenning niet zijn eigen God te zijn.

– gerechtigheid: de zin voor al wat rechtmatig toekomt aan mens en schepping. Ze uit zich in verzet tegen onrecht en de bereidheid om op te komen voor wat goed is.

– zachtmoedigheid: de kunst om het goede doel te bereiken zonder mensen geweld aan te doen.

– barmhartigheid: een solidaire dienstbaarheid met de zwakken en een vergevingsgezindheid tegenover wie ons iets misdaan heeft.

– waarachtigheid: de zin voor authenticiteit, de aandacht voor de overeenstemming van woord en daad.

– vredelievendheid: de bereidheid om vrede te bewerken en bruggen te bouwen waar onenigheid heerst.

Wij willen jongeren helpen deze attitudes te verwerven en te cultiveren; op die manier kunnen zij de evangelische boodschap ontdekken. Dit gebeurt niet enkel tijdens de (godsdienst)lessen, maar ook in open gesprekken in de klas en op bezinningsdagen. Het deelnemen aan eucharistievieringen en gebedsdiensten hoort bij het schoolleven. Leerlingen worden ook opgeroepen tot sociale actie en solidariteit, voornamelijk in het kader van Welzijnszorg en Broederlijk Delen.

Het Sint-Lievenscollege wil zo bijdragen tot de vorming van eigentijdse bewuste christenen: mensen die zich in de pluralistische maatschappij van vandaag als christengelovigen gedragen, bewust van hun eigenwaarde en verdraagzaam tegenover anderen.

Voor hen die onze christelijke geloofsvisie niet delen, menen we toch een zinvolle bijdrage te kunnen leveren: hen vormen tot kritische mensen-van-goede-wil, die met echte kennis van zaken denken en spreken over de wereld van de christenen en die ook bereid zijn om samen met hen te bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid.

 

Besluit

Wat we in het opvoedingsproject beschreven hebben is een veeleisend engagement vanwege directie, leerkrachten en opvoeders. Een dergelijk opvoedingsproject kan maar werken als het de volle medewerking krijgt van leerlingen en ouders. De school kan haar doelstellingen maar realiseren dankzij concrete afspraken en regels, die we verder bespreken in een praktische handleiding voor het schoolleven.